Výzva

EUROHOTEL LABOREC s.r.o. je verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“) podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“).

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác a následné úkony spojené so zadávaním azadaním zákazky je postup zadávania zákazky snízkou hodnotou vprocese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117 zákona overejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.

 

ZADANIE-Medzilaborce – Renovácia Eurohotela Laborec

Výzva – renovácia Eurohotela Laborec